Statut

Statut Stowarzyszenia Chorych na Klasterowe Bóle Głowy (format PDF)

Deklaracja członkowska (format PDF)

STATUT

Stowarzyszenia Chorych na Klasterowe Bóle Głowy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. „Stowarzyszenie Chorych na Klasterowe Bóle Głowy” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu niesienie pomocy chorym na klasterowy ból głowy.
2. „Stowarzyszenie Chorych na Klasterowe Bóle Głowy”, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu również „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 r., nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Dopuszcza się używanie nazwy skróconej „Stowarzyszenie KBG”.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą
Stowarzyszenia – miasto Tarnów.

§ 2
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub zbliżonych celach działania, jak również współpracować z takimi organizacjami w zakresie własnej działalności, jeżeli właściwe przepisy prawa, w szczególności wynikające z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie zawierają stosownych ograniczeń.
2. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie własnej działalności.
3. Stowarzyszenie nie powołuje oddziałów terenowych.

§ 3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia, działających zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
3. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
4. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników nie będących członkami Stowarzyszenia.

§ 4
Stowarzyszenie przy wykonywaniu swoich zadań i realizacji celów statutowych oraz celów reprezentacyjnych używa emblematów, odznak i pieczęci wyróżniających Stowarzyszenie spośród innych działających stowarzyszeń.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 5
Celami statutowymi Stowarzyszenia są:
1. Wszechstronna pomoc osobom chorym na Klasterowe Bóle Głowy oraz ich rodzinom.
2. Popularyzacja wiedzy o Klasterowych Bólach Głowy oraz samokształcenie członków Stowarzyszenia.

§ 6
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe określone w § 5 niniejszego Statutu poprzez:
a) finansowanie lub dofinansowywanie zakupu leków oraz sprzętu medycznego,
b) poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla osób chorych oraz ich rodzin,
c) występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej
w sprawach dotyczących leczenia oraz spraw socjalno-bytowych, zawodowych i innych, odnoszących się do osób chorych na Klasterowe Bóle Głowy,
d) organizowanie lub współudział w organizowaniu konferencji naukowych, szkoleń oraz wykładów służących popularyzacji wiedzy o Klasterowych Bólach Głowy,
e) wspieranie badań naukowych,
f) inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia
takich jak imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym,
g) wydawanie folderów, biuletynów, ulotek ,
h) wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej
dotyczącej sposobów leczenia Klasterowych Bólów Głowy,
i) współpracę z polskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach
działania,
j) wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,
k) pozyskiwanie sponsorów i ofiarodawców, których darowizny umożliwią realizację
celów statutowych stowarzyszenia,
l) inicjowanie innych form działania, służących realizacji celów statutowych.
2. Działalność, o której mowa w § 5 i 6 ust. 1 niniejszego Statutu stanowi wyłączną statutową działalność Stowarzyszenia i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa, w tym w szczególności na rzecz chorych na Klasterowe Bóle Głowy, ich rodzin oraz członków Stowarzyszenia.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 8
Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dysponujący pełnią praw publicznych, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej zgodnej ze
wzorem określonym uchwałą Zarządu oraz opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej.

§ 9
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne spełniające wymagania określone w § 8 niniejszego Statutu, z wyjątkiem konieczności opłacania składek członkowskich, lub osoby prawne, które dla popierania działalności Stowarzyszenia zadeklarują stałą pomoc finansową lub merytoryczną.

§ 10
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna spełniająca warunki określone w § 8 niniejszego Statutu, która jest ponadto szczególnie zasłużona w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 11
1. Przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych oraz członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.
2. Nadanie honorowego członkostwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej na wniosek Zarządu.

§ 12
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji członka z członkostwa w Stowarzyszeniu z dniem przyjęcia
rezygnacji przez Zarząd,
b) śmierci członka Stowarzyszenia,
c) likwidacji członka wspierającego będącego osobą prawną,
d) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
e) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych oraz utraty pełni praw publicznych przez osobę fizyczną.
2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, która może zostać podjęta w przypadku, gdy członek:
a) został prawomocnie skazany przez sąd za przestępstwo albo wykroczenie,
b) nie opłaca składek co najmniej przez okres 12–tu miesięcy,
c) utrudnia lub uniemożliwia realizowanie przez Stowarzyszenie jego celów statutowych.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) wybierania i bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sposób zgodny ze Statutem, regulaminami i uchwałami organów Stowarzyszenia,
d) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, organizowanych szkoleniach i innych formach działania wynikających z realizacji celów statutowych,
e) otrzymywania wyróżnień honorowych i innych świadczeń Stowarzyszenia zgodnie
z regulaminami Stowarzyszenia,
f) zaskarżania uchwał organów Stowarzyszenia w zakresie praw członkowskich.
2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia posiadają prawa przysługujące członkom zwyczajnym, za wyjątkiem uprawnienia wymienionego w punkcie 1 lit. a) niniejszego
paragrafu.
3. Członkowie honorowi posiadają prawa przysługujące członkom zwyczajnym.

§ 14
1. Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
c) etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków,
d) opłacania wpisowego i składek, z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
3. Członek wspierający i honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 15
Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu przez swoje organy lub swojego przedstawiciela, ustanowionego zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Oddział I
Zagadnienia ogólne

§ 16
Władzami (organami) Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, jednakże organy te obowiązane są działać do dnia dokonania wyboru, odpowiednio, nowego Zarządu i nowej Komisji
Rewizyjnej.
2. Jeżeli przed upływem kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ubędzie ktoś z ich
członków, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia ich składu spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że liczba członków wybranych w ten sposób przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków tego organu.

§ 18
1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów członków organu Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków tego organu uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów, głosowanie rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków tych organów, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie braku połowy uprawnionych do głosowania, obrady powinny się odbywać w tym samym dniu lecz w drugim terminie. W tym przypadku uchwały są ważne mimo braku połowy uprawnionych do głosowania.
4. Głosowania Władz Stowarzyszenia odbywają się jawnie. Na pisemny wniosek poparty przez co najmniej połowę uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowania tajne.
§ 19
Władze Stowarzyszenia mogą uchwalić własne regulaminy określające ich tryb pracy. Regulamin uchwalony przez Zarząd podlega zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną.

Oddział II
Walne Zebranie Członków

§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) zatwierdzanie kierunków działalności Stowarzyszenia proponowanych przez Zarząd,
b) wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
c) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i rocznych
sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia składanych przez Zarząd,
e) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu,
f) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g) rozpatrywanie sprawozdań z kontroli składanych przez Komisję Rewizyjną,
h) zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
i) uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku,
k) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
l) podejmowanie uchwał w sprawach nie powierzonych innym organom.

§ 21
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22
O terminie Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia w formie pisemnej, faksowej lub za pośrednictwem poczty e-mail najpóźniej na 14 dni przed terminem Zebrania. W przypadku powiadomienia drogą elektroniczną, obowiązuje wymóg elektronicznego potwierdzenia odbioru wiadomości w ww. sprawie. W zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, Zarząd podaje planowany porządek obrad oraz informację o ewentualnym udostępnieniu dokumentacji
związanej z porządkiem obrad.

§ 23
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, do dnia 30 czerwca.

§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku wniesienia do Zarządu wniosku lub żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zwołuje to Zebranie w okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

§ 25
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym członkowie
Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 13 pkt. 1, 2 i 3.
2. W Walnym Zebraniu mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.

Oddział III
Zarząd

§ 26
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia :
a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego działalnością,
b) opracowuje kierunki działalności Stowarzyszenia oraz przedstawia je Walnemu Zebraniu Członków,
c) zarządza funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia,
d) ustala budżet Stowarzyszenia, oraz składa sprawozdania z jego wykonywania Walnemu Zebraniu Członków,
e) wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków powierzone mu do realizacji
w granicach obowiązującego prawa,
f) ustala wysokości składek członkowskich i wpisowego,
g) zwołuje Walne Zebranie Członków,
h) współpracuje z organami administracji publicznej w realizacji przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia,
i) wnioskuje o nadanie członkostwa honorowego przez Walne Zebranie Członków,
j) przygotowuje roczne sprawozdania merytoryczne i roczne sprawozdania finansowe
z działalności Stowarzyszenia i przedstawia je do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu
Członków.
k) podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia do stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających ,
l) podejmuje uchwały dotyczące spraw członkowskich.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym ustalonym przez Członków Zarządu miejscu .. O posiedzeniu należy zawiadomić wszystkich członków Zarządu w formie pisemnej, faksowej lub za
pośrednictwem poczty e-mail najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z
obowiązkiem potwierdzenia odbioru wiadomości w ww. sprawie. W zawiadomieniu musi zostać podany porządek posiedzenia.

§ 27
1. Zarząd składa się z 1-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, które równocześnie określa ilu członków liczy on w danej kadencji. Członkiem Zarządu nie może być osoba nie będąca członkiem Stowarzyszenia.

2. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Wiceprezesa i Skarbnika.
4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym dotyczące prowadzenia spraw Stowarzyszenia, reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych, składają łącznie co najmniej dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
5. Członkowie Zarządu nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia.

Oddział IV
Komisja Rewizyjna

§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli.
2. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należą:
a) kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia dokonywana przynajmniej raz w roku,
b) okresowa kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia,
c) kontrola stanu majątkowego i wyników finansowych działalności Stowarzyszenia,
d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z wyników kontroli, o których
mowa w punktach 1-3 oraz dokonywanie oceny działalności Zarządu,
e) stawianie wniosku o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
f) opiniowanie przygotowywanych przez Zarząd kierunków działalności Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia. O posiedzeniu należy zawiadomić wszystkich członków Komisji w formie pisemnej, faksowej lub za pośrednictwem poczty e-mail najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
W zawiadomieniu musi zostać podany porządek posiedzenia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia.

§ 29
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 1-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, które równocześnie określa ilu członków liczy ona w danej kadencji. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba nie będąca członkiem Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.

§ 30
Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące wymagania:
1. Nie są członkami Zarządu, ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub wykroczenie z winy umyślnej.

§ 31
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bądź uprawnieni przez niego członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 32
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 33
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie i wpisowe,
b) dochody z majątku Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) dochody z ofiarności publicznej.
3. Całość dochodów Stowarzyszenia przeznaczana jest na działalność statutową, o której mowa w § 5 i 6 niniejszego Statutu.
4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 34
1. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek uiszczenia opłaty członkowskiej w postaci wpisowego.
2. Wysokość wpisowego ustala Zarząd w drodze uchwały. Wpisowe nie może być niższe niż 40 zł.
3. Członek ma prawo wnieść wpisowe w kwocie wyższej od kwoty ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 35
1. Każdy członek Stowarzyszenia, również członkowie założyciele, za wyjątkiem członków wspierających zobowiązani są wpłacać na rzecz Stowarzyszenia roczne
składki.
2. Wysokość składek ustala Zarząd w drodze uchwały. Składki nie mogą być jednak niższe niż 60 zł rocznie.
3. Zarząd ma prawo na wniosek członka zwolnić go z obowiązku opłacania składek
członkowskich na stałe lub zawiesić ten obowiązek na czas określony 1 roku. Wniosek członka jak i decyzja Zarządu w przedmiocie zwolnienia lub zawieszenia płatności składek wymaga uzasadnienia. Zwolnienie z opłacania składek nastąpić może w sytuacji znacznego pogorszenia stanu zdrowia lub statusu materialnego członka. Członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Komisji Rewizyjnej. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

§ 36
W ramach dysponowania majątkiem Stowarzyszenia oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia zabronione jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników, oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 38
Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa także przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i jest podejmowana większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w przedmiocie tej uchwały.

§ 39
Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 40
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w przedmiocie tej uchwały.

§ 41
Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia, jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi.